Update Algemene Ledenvergadering 2021

Update 8 september 2021: het aanvangstijdstip van de ALV is aangepast naar 20.30 uur.

Beste leden,

Op vrijdag 22 oktober a.s. wordt vanaf 20.30 uur de Algemene Ledenvergadering 2021 gehouden. De agenda zal binnenkort worden gepubliceerd via de website en een e-mail aan onze leden, doch we kunnen al vermelden dat het meest belangrijke agendapunt de bestuursverkiezing zal zijn.

Zoals jullie wellicht weten eindigt na bijna 10 jaar de onder curatele stelling van de Gemeente Vaals waarbij alle bestuurlijke bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de crisismanager. Dit betekent concreet een terugkeer naar de verenigingsstructuur conform de verenigingsstatuten.

Conform deze verenigingsstatuten dient het bestuur uit tenminste drie meerderjarige personen te bestaan die door de Algemene Ledenvergadering uit de leden in functie worden benoemd. Teneinde het totaal aantal te benoemen bestuursleden vast te stellen, en onder welke condities, zal de huidige bestuurscommissie een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Klik hier voor de speciale pagina met betrekking tot de ALV 2021.