ALV 2021

In dit nieuwsbericht vind u alle informatie met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering 2021. Klik op de datum en titel om de detailinformatie te bekijken.

 

Geacht lid,
Beste rood-groener,

2022 wordt bestuurlijk gezien een heel belangrijk jaar voor onze vereniging. Op 1 januari 2022 eindigt na bijna tien jaar de onder curatele stelling van de Gemeente Vaals waarbij alle bestuurlijke bevoegdheden waren gedelegeerd aan de crisismanager. Dit betekent concreet een terugkeer naar de verenigingsstructuur conform de verenigingsstatuten.

Derhalve zal er tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 22 oktober aanstaande een nieuw bestuur worden gekozen voor een periode van drie jaar. De ALV start om 20.30 uur, direct na de training van de selectie.

Procedure kandidaatstelling
Nieuwe bestuursleden dienen kandidaat te worden gesteld door het huidige bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht en een kandidaatstelling kan door de ALV worden afgewezen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte, geldige stemmen.

Nieuwe bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de ALV, dus tot uiterlijk 1 oktober 2021 kandidaat stellen bij het huidige bestuur. Dit kan schriftelijk per post (Rood Groen LVC’01, T.a.v. Thijs Jussen, Maastrichterlaan 178, 6291 EW Vaals) of via e-mail: info@roodgroenlvc01.nl

De volgende bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar:
Patrick Volders, Roland Savelberg, Rick De Vreeden.

De volgende bestuursleden zijn aftredend en wel herkiesbaar:
Thijs Jussen (indien nodig), Björn Geelen, Herman Wehkamp.

In de week voorafgaand aan de ALV zullen de kandidaat-bestuursleden worden gepubliceerd op onze website.

Aanmelden
Ondanks het feit dat we nog steeds te maken hebben met maatregelen in verband met de coronacrisis, gaan we ervan uit dat de ALV in de kantine van ons sportcomplex kan plaatsvinden. Toch verzoeken wij stemgerechtigde leden om zich aan te melden voor de ALV. Dit kan per direct via info@roodgroenlvc01.nl

Indien de ALV om welke reden dan ook niet in de kantine doorgang kan/mag vinden, dan ontvangen aangemelde leden ofwel een alternatieve locatie, ofwel een uitnodiging voor een digitale ALV.

Meer informatie
Mocht er interesse bestaan voor een bestuursfunctie, maar zou u hierover eens van gedachte willen wisselen of heeft u nog vragen, neem dan contact op via bovenstaand e-mailadres.

Met sportieve groet,

Het bestuur van Rood Groen LVC’01

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 oktober 2021 vanaf 20.30 uur, direct na de training van de selectie.

 1. Opening door Algemeen Voorzitter en Crisismanager Patrick Volders
 2. Terugblik op de laatste 10 jaar
  1. Algemeen en financieel (Patrick Volders)
  2. Sportief senioren (Björn Geelen)
  3. Sportief jeugd (Roland Savelberg)
  4. Sponsoring (Herman Wehkamp)
 3. Financieel verslag 2020-2021 (Patrick Volders)
 4. Verkiezing bestuursleden
 5. Vaststellen jubilarissen (Björn Geelen)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Beste leden,

Op vrijdag 22 oktober a.s. wordt vanaf 20.30 uur (direct na de training van de selectie) de Algemene Ledenvergadering 2021 gehouden. De agenda zal binnenkort worden gepubliceerd via de website en een e-mail aan onze leden, doch we kunnen al vermelden dat het meest belangrijke agendapunt de bestuursverkiezing zal zijn.

Zoals jullie wellicht weten eindigt na bijna 10 jaar de onder curatele stelling van de Gemeente Vaals waarbij alle bestuurlijke bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de crisismanager. Dit betekent concreet een terugkeer naar de verenigingsstructuur conform de verenigingsstatuten.

Conform deze verenigingsstatuten dient het bestuur uit tenminste drie meerderjarige personen te bestaan die door de Algemene Ledenvergadering uit de leden in functie worden benoemd. Teneinde het totaal aantal te benoemen bestuursleden vast te stellen, en onder welke condities, zal de huidige bestuurscommissie een voorstel ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Met sportieve groet,

Het bestuur van Rood Groen LVC’01